+31 6 51371369

Disclaimer en Privacy website

Deze disclaimer en privacy verklaring regelt de toegang, navigatie en gebruik van de website (hierna de “Website”).

 1. RECHT VAN GEGEVENS
  In overeenstemming met de informatieplichtigheid vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, informeren wij u dat de Website eigendom is van InstantCare Ibérica S.L. (hierna “INSTANTCARE” genoemd) met NIF B54988258 en ingeschreven in het handelsregister van Alicante, volume 4015, folio 172, opschrift 1, blad A – 153935 en met maatschappelijke zetel op c / Castalla 34 – 1, 03440 van Ibi, ( Alicante).U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres info@instantcare.online
 2. GEBRUIKERS
  Toegang tot en / of gebruik van de Website geeft u de status van Gebruiker, en aanvaardt, van dergelijke toegang en / of gebruik, deze disclaimer.
 3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
  De Website kan toegang bieden tot een groot aantal teksten, grafische afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, codes, software, foto’s, muziek, video’s, geluiden, databases, afbeeldingen, uitdrukkingen en informatie (hierna “Inhoud”) behorende bij INSTANTCARE of derde partijen waartoe de gebruiker toegang heeft. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het register dat in haar geval nodig is om toegang te krijgen tot de inhoud en diensten die door de website worden aangeboden.De Gebruiker stemt ermee in om gepast gebruik te maken van de Inhoud en diensten aangeboden via de Website en met een enunciatief maar niet beperkend karakter, niet om ze te gebruiken om (i) deel te nemen aan illegale activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en om publiek; (ii) schade aanrichten aan de fysieke en logische systemen van INSTANTCARE van de Website, haar leveranciers of derden, (iii) virussen of andere fysieke of logische systemen die de schade eerder kunnen veroorzaken, introduceren of verspreiden in de netwerkcomputermachines genoemd.
 4. INTELLECTUELE EIGENDOM
  Alle intellectuele eigendomsrechten van de Inhoud, het ontwerp en de broncode van deze Website zijn het exclusieve eigendom van INSTANTCARE, of van derden die INSTANTCARE hebben geautoriseerd om deze op hun Website te gebruiken, wat overeenkomt met de exclusieve uitoefening van de rechten van uitbuiting van hen. Om deze reden en krachtens de bepalingen van Koninklijk Wetgevend Decreet 1/1996 van 12 april, die de Herziene tekst van de Wet op de intellectuele eigendom, evenals Wet 17/2001, van 7 december goedkeurt , van handelsmerken en de aanvullende wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, de reproductie, transmissie, aanpassing, vertaling, distributie, openbare communicatie, inclusief de modaliteit van beschikbaarstelling, of enige andere exploitatie en / of wijziging van de De Inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van INSTANTCARE. INSTANTCARE verleent geen enkele licentie of machtiging van welk gebruik dan ook met betrekking tot haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander eigendom of recht met betrekking tot de Website, en in geen geval zal begrepen worden dat de toegang en navigatie van de Gebruiker een vrijstelling inhoudt, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door INSTANTCARE. Elk gebruik van deze inhoud en diensten dat niet eerder is geautoriseerd door INSTANTCARE zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom en zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden
 5. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
  INSTANTCARE verklaart dat het de nodige maatregelen heeft genomen die, binnen de mogelijkheden en de stand van de techniek, de goede werking van zijn website mogelijk maken, evenals de afwezigheid van virussen en schadelijke componenten. INSTANTCARE kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor:
 1. A) De continuïteit en beschikbaarheid van de Inhoud en diensten
 2. B) Het ontbreken van fouten in de Inhoud of de correctie van een eventueel defect;
 3. C) De afwezigheid van virussen en / of andere schadelijke componenten;
 4. D) De schade of verliezen veroorzaakt door personen die de beveiligingssystemen van NSTANTCARE schenden.

INSTANTCARE kan de toegankelijkheid van de Website tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten vanwege onderhoud, reparatie, update of verbetering. Wanneer de omstandigheden dit toelaten, zal INSTANTCARE de Gebruiker echter alleen van tevoren op de hoogte stellen van de geplande datum voor opschorting van de toegang tot de Website.

INSTANTCARE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de Inhoud en diensten die op de Website zijn opgenomen. Bijgevolg garandeert INSTANTCARE niet dat het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de Inhoud en diensten die op de Website kunnen worden opgenomen, voldoet aan deze Wettelijke kennisgeving, of dat zij dit ijverig doen.

6.HYPERLINKS
De Website kan hyperlinks bevatten die de Gebruiker toegang geven tot webpagina’s van derden. INSTANTCARE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de Inhoud, informatie of die op deze sites kunnen verschijnen, die geacht worden uitsluitend ter informatie te zijn aangeboden door INSTANTCARE en die in geen geval acceptatie of goedkeuring impliceert tussen INSTANTCARE en de personen of entiteiten die dergelijke inhoud of eigenaars van de sites waar ze zich bevinden. Bijgevolg heeft de gebruiker toegang tot de bovengenoemde websites onder zijn / haar eigen verantwoordelijkheid.

7. DUUR EN AANPASSING
De voorwaarden van deze juridische kennisgeving zijn geldig totdat ze worden gewijzigd en INSTANTCARE kan deze wijzigingen aanbrengen die aan de gebruiker worden meegedeeld.INSTANTCARE kan zowel de inhoud als de geleverde diensten verwijderen, toevoegen of wijzigen, evenals de manier waarop deze zich bevinden of worden gepresenteerd. De voorwaarden die worden gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de INSTANTCARE-website bezoekt, worden als geldig beschouwd.De toegang tot en / of het gebruik van de Website zal worden opgevat als een aanvaarding door de gebruiker van de voorwaarden van deze juridische kennisgeving en, waar van toepassing, van de wijzigingen die erin zijn aangebracht

 

Contact::